Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Partnerska

Kompetentni w branży

.

.

.

Witaj!

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła:
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy, ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica
 1. Może się Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 76 723 59 00 lub adres email szkola@zstio.legnica.eu.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych:
  Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy
  ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica
 3. Osobą odpowiedzialną jest pan Zbigniew Nowak dostępny pod numerem 76 728 65 28 bądź adresem e-mail: iod@zojo.legnica.eu
 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  • przyjęcia ucznia do szkoły,
  • realizacji zadań oświatowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole,
  • realizacji działań promocyjnych szkoły,
  • archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

5. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018/996 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

7. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.

8. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011/14/67).

10. Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

12. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Przysługuje  Pani/Panu prawo  wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

(MONITORING)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.
Administrator danych   Administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 144, 59-220 Legnicy
Dane kontaktowe  Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu email: szkola@zstio.legnica.eu

 

telefonicznie pod numerem: 76 723 59 00

lub pisemnie:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 144, 59-220 Legnicy

Inspektor ochrony danych Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@zojo.legnica.eu, telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28
lub pisemnie na adres:

 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Złotoryjska 144,  59-220 Legnica z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
przetwarzania
Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, ochrona mienia na terenie placówki, ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce  i jej otoczeniu, ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz art. 22Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Odbiorcy danych Dane z monitoringu  przekazywane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

      Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie
tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych Dane zapisane przez system monitoringu będą przechowywane przez 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postepowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania (kodeks pracy art. 222  § 4)
Prawa osoby, której dane
dotyczą
Przysługuje Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo do ich sprostowania lub usunięcia  ponadto przysługuje prawo ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

 

Przysługuje  Pani/Panu prawo  wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu
Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Banery/Logo